درج مطلب
 
مریم زعیمی
آموزگار هنر
 
 
شهناز مودتی
آموزگار خوشنویسی
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
گزارش عملکرد مهرماه
 
گزارش عملکرد کلاس نقاشی مهدکودک فرزانگان

هفته سوم

مهرماه

نقاشی کفشدوزک با اشکال هندسی(دایره)وفضا سازی آن با استفاده

از تخیل خود کودکان

هفته چهارم مهرماه

نقاشی با رنگ انگشتی و آموزش رنگها

هفته اول 

آبان ماه

آموزش نقاشی با بافت-یادگیری بافت اجسام با کودکان برای تقویت حس لامسه

هفته دوم

آبان ماه

آموزش نقاشی با چهارگوش

هفته سوم

آبان ماه

آموزش سه گوش-ونقاشی با استفاده از تخیل کودک و استفاه از سه گوش در نقاشی خود

هفته چهارم 

آبان ماه

 آموزش مستطیل (چهارگوش ایستاده و خوابیده)

هفته اول

آذرماه

آموزش ترکیب وهم نشیی اشیا -به کودک می آموزدبا ترکیب اشکال هندسی نقاشی کند.

هفته دوم

آذرماه

تمرکز روی رنگ ها و شناخت بچه ها از رنگ ها و توضیح بابت درست رنگ زدن

هفته سوم 

آذرماه

تلفیق و ترکیب کلاژ و نقاشی

هفته چهارم

آذرماه

ترکیپ و هم نشینی اشیا.

هفته اول

دی ماه

پرورش ذهن و فکر کودکان

هفته دوم

دی ماه

کلاژو تکه چسبانی

هفته سوم دی ماه نقاشی داستان شنگول و منگول و حبه انگور
هفته چهارم دی ماه آموزش بدن انسان با اشکال هندسی
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
Sunday : 16/12/2018

 
     
 
     
تصویر گردان