دبستان فردای روشن
     
درج مطلب
 
فرشته ماندگاری
آموزگار  پایه سوم 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

   گزارش عملکردآبان                                                                                                                                                                                         

عنوان

                                                                                                                                       عملکرد

 

قرآن

فصل دوم: آموزش رو خوانی قرآن کریم
آغاز طرح 33 روزه
تدریس تا روز بیستم ( شامل یادآوری ترکیب حروف و حرکات، ساکن، تنوین،
تشدید، پایه ی همزه و...)
آموزش حروف والی( ناخوانا)
بخش خوانی دانش آموزان به صورت دسته جمعی با اشاره معلم به صامت و
مصوت ها
بخش خوانی دانش آموزان به صورت فردی با اشاره
بخش خوانی دانش آموزان به صورت جمعی بدون اشاره
شمرده خوانی از روی کتاب                                                                                                   

هدیه های آسمانی

درس سوم (همیشه با من):
شروع تدریس به روش قصه خوانی
آشنایی با زندگی حضرت محمد و ویژگی های پیامبر اکرم در کودکی
انجام فعالیت های درس مربوط به ببین و بگو ، فکر می کنم ،
دوست دارم و....
آشنایی با پیام قرآنی
درس چهارم( درکاخ نمرود):
آشنایی با حضرت ابراهیم به عنوان یکی از پیامبران الهی
تدریس به روش پرسش و پاسخ و بیان داستان ها ی مربوط به حضرت ابراهیم توسط دانش آموزان( بت شکنی، قربانی کردن، ساخت خانه خدا و.)
آشنایی با پیام قرآنی
درس پنجم: روز دهم
تدریس این درس مصادف با روز اربعین حسینی و به روش نمایشی
ساخت پرچم توسط دانش آموزان و برگزاری مراسم عزاداری و نوحه
خوانی برای ایجاد انگیزه
آشنایی با مراسم قیام امام حسین در روز عاشورا
آشنایی با پیام قرآنی
درس هشتم:
آشنایی با نمونه هایی از احکام، آداب و مراسم سن تکلیف
معرفی اعمال واجب و حرام
معرفی مرجع تقلید
انجام فعالیت های درس

 

ریاضی

ادامه فصل اول:
آموزش تقارن و معرفی خط تقارن
معرفی شکل متقارن و ساختن آن از طریق کاربن
قرینه سازی با صفحه شطرنجی
آموزش رسم مکعب به کمک تلق
فصل دوم: اعداد چهار رقمی
آموزش حل مساله به روش الگو سازی
معرفی عدد هزار با ساختن دسته های هزارتایی به وسیله نی
آموزش نوشتن اعداد چهار رقمی به وسیله کارت عدد نویسی
معرفی مرتبه هزارگان در جدول ارزش مکانی با ساختن جدول خانواده اعداد
معرفی سانتی متر و میلی متر به عنوان واحد اندازه گیری
آشنایی با انواع اسکناس و سکه از طریق چسباندن آن در دفتر و تبدیل واحد آن
به تومان و بیان ارزش هر کدام
معرفی ریال و تومان و تبدیل آنها به هم
آموزش تبدیل پول به واحدهای پول کشورهای مختلف
 آموزش متر یکی دیگر از واحدهای اندازه گیری به کمک متر کردن
چیزهای مختلف توسط دانش آموزان
آموزش تقریب به کمک محور اعداد

فارسی خوانداری

درس سوم: آسمان آبی ، طبیعت پاک
آشنایی دانش آموزان با نحوه گزارش نویسی و نوشتن آن با دادن موضوع
آموزش کلمات هم خانواده به روش دومینو و ساخت خانه ی کلمات هم خانواده
تقویت مهارت نوشتن دانش آموزان و جایگاه محاوره نویسی در متن
تمرین روخوانی درس و درک مطلب
درس چهارم: آواز گنجشک
آشنایی با مفهوم آلودگی صوتی و منابع آن و تدریس با پخش دو صدای آرام و
آزاردهنده
آشنایی با علائم نگارشی با ساخت هرکدام از آنها و نوشتن کاربرد هرکدام
انجام بخوان و بیندیش و تاکید بر صامت خوانی
درس پنجم: بلدرچین و برزگر
آشنایی با مهوم خوداتکایی و تدریس یه روش پرسش و پاسخ
معرفی کلمات هم نویسه به روش بازی و معرفی زمان فعل زمان حال و نشانه های آن

فارسی نوشتاری

انجام فعالیت های مربوط به هر درس و ادامه ی  بند نویسی ، آموزش ی میانجی

 

علوم  تجربی

فصل سوم: مواد اطراف ما
یاداوری دو حالت مایع و جامد و معرفی گازها با انجام آزمایش حباب سازی و
نوشتن گزارش آن
آموزش تغییر حالتهای ماده ذوب تبخیر و انجماد با انجام آزمایش و خواندن شعر
فصل چهارم: اندازه گیری مواد
معرفی حجم با انجام آزمایش و لیتر به عنوان واحد اندازه گیری  مایعات و مقایسه
حجم مواد گوناگون
معرفی جرم با ساخت ترازو و معرفی انواع ترازو و مقایسه جرم مواد گوناگون

مطالعات اجتماعی

درس سوم (آیا ما مثل هم هستیم):
آشنایی با شباهت و تفاوت های انسان ها و متفاوت بودن استعدادها و توانایی های هرفرد با معرفی شخصیت های مختلف
آموزش معرفی خود در حضور جمع
درس چهارم(اعضای خانواده) :
آشنایی با به وجود آمدن خانواده و معرفی اعضای خانواده خود با کشیدن نقاشی
و بیان نسبت هرکدام
درس پنجم( خانواده ام را دوست دارم)
معرفی کارکردهای خانواده  و تدریس به روش تصویرخوانی توسط دانش آموزان
درس ششم:(تغییر در خانواده)
آشنایی با تغییرات خانواده و تدریس به روش خاطره گویی هرکدام از دانش آموزان در مورد اتفاقات و تغییرات خوب و بدی که در خانواده شان به وجود آمده  و بیان احساسات خود
نسبت به آن
 
    گزارش عملکرد مهرماه                                                                                                                                                                                        

عنوان

                                                                                                                                       عملکرد

 

هفته آغازین

یادآوری دوره ی دروس اصلی و انجام تمرین در کلاس و گرفتن 3آزمون ورودی فارسی، ریاضی
، املا و بررسی آن

قرآن

فصل اول: آموزش نماز
آموزش  عبارت و اذکار  نماز از روی لوحه و بخش خوانی با اشاره معلم ، گوش دادن به نوار
صوتی و تکرار با آن توسط دانش آموزان
گفتن اذان و اقامه توسط دانش آموزان در کلاس
آموزش عملی خواندن نماز 3 رکعتی و  به جا آوردن آن توسط هریک از دانش آموزان

                                                                                                             

هدیه های آسمانی

درس اول (آستین های خالی):
شروع تدریس به روش قصه خوانی و نتیجه گیری خود دانش آموزان و اشاره به نعمت های خداوند
ادامه تدریس با روش بازی و اشاره به ارزش و اهمیت نعمت های خدا
در پایان کشیدن نقاشی از نعمت های خدا و نوشتن جملات زیبا برای تشکر از خداوند.
 
درس دوم( غروب یک روز بهاری):
قصه خوانی توسط معلم و آشنا کردن دانش آموزان با دعا به عنوان راه گفت وگو با خداوند و بیان
خواسته های ما با او
آموزش کلمات کلیدی درس  مانند دعا ، نیازمندی و بخشش به روش پرسش و پاسخ
آموزش پیام قرآنی با روش گروهی و مشورت با یکدیگر
در پایان نوشتن خواسته ها و آرزوهای خود برای خداوند در قالب یک دعای ساده به منظور تمایل
به دعاکردن و گفت و گو با خداوند.

 

ریاضی

فصل اول: الگوها
آموزش الگوهای عددی و هندسی با ساختن الگو و ادامه دادن آن ها با استفاده از چینه
آموزش راهبرد حل مساله به روش الگویابی به روش کشیدن جدول نظام دار و تکرار و تمرین بر
روی آن ها
شمارش چندتاچندتا به وسیله لوبیا و دسته بندی به روش مختلف بر روی کاغذ  شطرنجی
معرفی ماشین های ورودی-خروجی با ساختن ماشین آموزشی و معرفی اجزای آن و کار هر ماشین
معرفی ساعت های قبل از ظهر و بعد ازظهر با ساختن ساعت های آموزشی ونشان دادن فعالیت های
روزانه بر روی آن
معرفی مکعب و اجزای آن و ترسیم آن بر روی کاغذ به منظور آشنایی با گسترده مکعب و ساخت
مکعب  
 
 
 
 

فارسی خوانداری

 1. درس اول: محله ی ما
 • معرفی محله به عنوان یک نهاد اجتماعی به روش بارش فکری و خواندن متن با نوار
 • صوتی
 • انجام درست و نادرست با ساختن کارت های قرمز و سبز.
 • واژه آموزی: معرفی شبکه مفهومی به روش پرسش و پاسخ
 • اجرای نمایش بی کلام و خواندن شعر حفظ
 1. درس دوم: زنگ ورزش
 • آشنایی با استخر به عنوان یک مکان ورزشی به روش پرسش و پاسخ
 • واژه آموزی: کلمات مخالف با روش گروهی
 • انجام بخوان و بیندیش و تاکید بر صامت خوانی
 • معرفی مثل و بیان چند ضرب المثل توسط معلم و نتیجه گیری توسط دانش آموزان و
 • کاربرد آن

 

فارسی نوشتاری

 1. انجام فعالیت های مربوط به هر درس و آموزش بند نویسی با دادن  تصاویر و جمله
 2. نویسی در باره ی آن

 

علوم  تجربی

 1. درس اول: زنگ علوم
 • آموزش مراحل کار پزوهشگر با دادن موضوع به آن ها و انجام مراحل به روش گروهی
 1. درس دوم: خوراکی ها:
 • معرفی 4گروه مواد غذایی با بسته بندی انواع خوراکی  و قرار دادن هر کدام در گروه
 • خود توسط دانش آموزان به صورت جمعی
 • تهیه غذا توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی برای آشنایی با انواع مواد غذایی و
 • فواید هرکدام

 

مطالعات اجتماعی

درس اول (من به دنیا آمده ام):
معرفی شناسنامه و اهمیت آن و موارد استفاده آن به روش بارش فکری و آوردن کپی شناسنامه و
تکمیل اطلاعات شخصی خود با توجه به صفحه اول شناسنامه
درس دوم ( من بزرگ تر شده ام) :
آوردن نشانه هایی از کودکی توسط دانش آموزان برای اشنایی با انواع تغییراتی که در آنها ایجاد
شده و معرفی زمان مربوط به هریک از آنها برای تفهیم 3 زمان گذشته حال و آینده
تکمیل کاربرگه های مربوط به آن.
 

        

    

 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
Sunday : 16/12/2018