مشخصات آموزگار
 
خانم الهام رحمانی
مربی پیش پسرانه دریا
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
شیفت صبح

   خانم الهام رحمانی(دریا)

 

9-9:45

9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

شنبه

شعر و قرآن

رباتیک

نقاشی (آموزشی)

هوش

یکشنبه

باشگاه

ریاضی

کاردستی

مهارت های زندگی

دوشنبه

شعر و قرآن

آوا و نوا

علوم

نقاشی(واحدکار)

سه شنبه

زبان

ریاضی

هوش

قصه

چهارشنبه

شعر و قرآن

علوم

مهارت های زندگی

بازی گروهی

 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
واحدکار خیابان
 
کاردستی چراغ راهنما و کاردستی خیابان
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
غیره...
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
گزارش عملکرد مهرماه کلاس دریا

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 
 
 
 
گزارش عملکرد آبان ماه کلاس دریا
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت های زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

 

واحد کار

 

گزارش عملکرد ماه آذر کلاس دریا
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 
 
 
گزارش عملکرد دی ماه کلاس دریا

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
 
گزارش عملکرد ماه بهمن کلاس دریا
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 

گزارش عملکرد اسفندماه کلاس دریا

سوره

عصر

پیام قرآنی

ولا تنازعوا

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار