مشخصات آموزگار
 
خانم الهام رحمانی
مربی پیش کلاس ساحل
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
گزارش عملکرد مهرماه کلاس ساحل

سوره

دعای فرج -سوره کوثر

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

آموزشگاه-شیر-پاییز-خانواده

مهارت زندگی

آشنایی با محیط آموزشگاه-آشنایی با بهداشت فردی-آشنایی با وسایل شخصی

هوش

آموزش کوچکترین و بزرگترین-اشکال مثل هم

علوم

آشنایی با غذاهای مفید و غیر مفید-آشنایی با فصل پاییز

ریاضی

آموزش اشکال هندسی-آموزش خط راست-آموزش مفهوم دور و نزدیک

کاردستی

کاربا گل-چاپ درخت پاییزی با رنگ انگشتی-کارت دوخت میوه گلابی-کاربا قیچی شکل پیتزا

نقاشی

نقاشی غذاهای مفیو غیر مفید-نقاشی درخت پاییزی-نقاشی خانواده

قصه

حنایی و طلایی-موش موشی-خواهر ملوس

بازی

نرم چین-خمیر بازی-بازیهای کلاسی

واحدکار

آموزشگاه-خانواده -پاییز-غذای مفید و غیر مفید

 
 
 
 
گزارش عملکرد آبان ماه کلاس ساحل
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت های زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

 

واحد کار

 

گزارش عملکرد ماه آذر کلاس ساحل
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 
 
 
گزارش عملکرد دی ماه کلاس ساحل

سوره

 

پیام قرآنی

 

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
 
گزارش عملکرد ماه بهمن کلاس ساحل
 

سوره

 

پیام قرانی

 

ترانه کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحدکار

 

 

گزارش عملکرد اسفندماه کلاس ساحل

سوره

عصر

پیام قرآنی

ولا تنازعوا

ترانه های کودکانه

 

مهارت زندگی

 

هوش

 

علوم

 

ریاضی

 

کاردستی

 

نقاشی

 

قصه

 

بازی

 

واحد کار

 

 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
واحدکار خیابان
 
کاردستی چراغ راهنما و کاردستی خیابان
 
     
 
     
برنامه هفتگی