درج مطلب
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
     
 
     
موسیقی
 
 
     
 
     
غیره...
 
 
     
 
     
گزارش عملکرد
 
 
گزارش عملکرد کلاس آوا و نوا
 

هفته اول مهر

......................

هفته دوم مهر

.......................

هفته سوم مهر

.............................

هفته چهارم مهر

.........................

هفته اول آبان

اجرای زنگ شادو بازی-سرود خداشناسی-تمرین و اجرای آهنگ ایران-درک ریتم-شناخت آوایی صداها-شعرشاد

هفته دوم آبان

 

اجرای آهنگ های شاد-شعر مهد-وشغل-بازی ریتمیک-اجرای سرور ایران

هفته سومآبان

 اجرا و تمرین سرود پایانی

بازیهای ریتمیک-صوت شتاسی-شعر شاد

هفته چهارم آبان

 

اجرای زنگ شادو بازی-سرود خداشناسی-تمرین و اجرای آهنگ ایران-درک ریتم-شناخت آوایی صداها-شعرشاد

هفته اول آذر

اجرای سرود وزنگ شاد

هفته دوم آذر

اجرای زنگ شاد و آهنگ یلدا وپایانی

هفته سوم آذر اجرا و تمرین سرود پایان سال بازیهای ریتمیک
هفته چهارم آذر احرای سرود پایانی و زنگ شاد
هفته اول دی ماه اجرای سرودهای پایانی و زنگ شاد
هفته دوم دی ماه زنگ شاد و اجرای سرودهای پایانی
هفته سوم دی ماه اجرای سرود پایانی و زنگ شاد
هفته چهارم دی ماه  
هفته اول بهمن ماه  
هفته دوم بهمن ماه  
هفته سوم بهمن ماه  
هفته چهارم بهمن ماه  
هفته اول اسفند  
هفته دوم اسفند  
هفته سوم اسفند  
هفته سوم فروردین  
هفته چهارم فروردین  
هفته اول اردیبهشت  
 
 
 
     
 
     
تصویر گردان